حوزه فعالیت


•    تامین فاینانس خارجی جهت ساخت واحدهای جدید و مدرنیزاسیون واحد های نیروگاهی بصورت سیکل ترکیبی
•    انجام تعمیرات اساسی و میاندوره ای
•    ارائه خدمات سوپروایزری
•    DCS و مانیتورینگ
•    تامین قطعات یدکی اصلی و جانبی
•    خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه انرژی
•    برگزاری سمینارهای تخصصی در زمینه انرژی
•    برگزاری دوره های آموزشی جهت کارشناسان و تکنسین ها در روسیه (با همکاری دانشگاه انرژی سن پترزبورگ)