همکاران داخلی 

•    وزارت نیرو
•    شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی
•    گروه مپنا
•    شرکت های توزیع برق استان ها
•    شرکت پرشین استیل
•    شرکت مدیریت تولید برق منتظری- نیروگاه شهید محمد منتظری
•    شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
•    شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین اهواز
•    شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
•    سازمان آب و برق استان خوزستان

همکاران خارجی 

•    شرکت ولوسازی Rou
•    انستیتوی تحقیقاتی CKTI
•    شرکت بلازورسکی بلاروس
•    شرکت آلترناتیو روسیه
•    شرکت تعمیرات خارکوف انرگوریمنت
•    شرکت تولیاتی ترانسفورماتور
•    شکت رزما
•    شرکت رپ هولدینگ
•    شرکت نازوس انرگوماش (HMS Group )
•    شرکت پتروسیتی
•     شرکت AMK
•    شرکت ووهان که ول تکنولوژی