انستیتو توسعه حرفه ای مهندسی برق وزارت انرژی روسیه(نامه نمایندگی)
یک انستیتوی آموزشی در شهر سن پترزبورگ روسیه با تجارب بین المللی آموزشی جهت کارشناسان در حوزه تجهیزات صنعت تولید برق حرارتی، هسته ای، هیدرولیک و توربین گازی شامل ژنراتورها و موتورهای سنکرون می باشد.  این موسسه تکنولوژی اصلی و تجهیزات آموزش حرفه ای جهت پرسنل نیروگاههای تولید برق را دارا می باشد.