این شرکت آلمانی تیرهای چوبی استانداردسازی شده با سطح مقطع مدور را مطابق استانداردهای انگلیسی-آلمانی DIN EN 14229 در کشور آلمان تولید می کند که می توانند در صنعت برق، مخابرات، راه آهن، تیرهای روشنایی و یا در صنعت کشاورزی و معدن مورد استفاده قرار گیرند. این تیرها با لوازم مختص نوع همان تیر عرضه می شوند. با توجه به این امر که هر پروژه ای از نقطه آغاز تا انتهاء نیاز به مشاوره دارد، شرکت ایندو در این راستا از مشتریان خود حمایت کامل را انجام می دهد.